top of page
Zoeken
  • Maniek Simonian

Voorbeeld Financiële plan en opstellen ervan

Bijgewerkt op: 24 sep. 2019


Wij als ondernemers weten als geen ander hoe het is als je even geen geld ter beschikking hebt voor het realiseren van één van de doelstellingen van jouw onderneming. Dit zorgt vaak voor veel stress, waarna wij proberen om alsnog aan het geld te komen om aan de behoefte van de onderneming te kunnen voldoen. De maatregelen die wij daarvoor nemen zijn vaak geld opnemen van de spaarrekening of een lening afsluiten bij familie of vrienden. Jammer genoeg staan wij er niet bij stil dat dit niet de juiste oplossing is. Door een lening af te sluiten moet je de volgende maanden juist meer gaan verdienen om de lening terug te kunnen betalen. Doe je dit niet, dan raak je verstrikt in de schulden en kun je op een gegeven moment nog maar moeilijk uit de schulden komen. Om zo’n situatie te voorkomen moet er een permanente oplossing komen. De oplossing die wij hiervoor aanbieden, kun je lezen in deze blog en in mijn volgende blog.


Financiële planning

Bij het maken van een financiële planning moeten wij onderscheid kunnen maken tussen begroten en budgetteren. Tijdens het maken van een begroting, gaan we kijken wat de totale kosten zijn van de onderneming. Wij becijferen dan de kosten door middel van budgetteren. We gaan per kostenpost bekijken welke kosten ons te wachten staan in de periode waarover wij een begroting willen maken. Tenslotte maken wij een planning, waarin wij een tijdschema aangeven waar de kosten ontstaan.


Begroten

Met behulp van begroten, kunnen wij de kostprijzen van de producten en diensten bepalen. Tijdens het opstellen van een begroting worden wij gedwongen om beleidskeuzes te maken. Dat heeft te maken met het beperkt aantal bedrijfsmiddelen die wij als ondernemers bezitten.

Richtlijnen en tips

- Het opstellen van een financiële planning of begroting is een uitdaging, maar wel noodzakelijk;

- De nodige gegevens voor de begroting moeten- door de ondernemer zelf verzameld worden, het opstellen ervan kan eventueel door iemand anders gedaan worden;

- Wanneer je een begroting maakt door middel van een rekenprogramma, zoals bijvoorbeeld Excel, kun je de gegevens snel doorrekenen;

- Bij het maken van een begroting kijk je naar het grote lijnen. De cijfers achter de komma zijn minder belangrijk;

- Om te beoordelen of een begroting voldoet aan de begrotingscriteria, wordt er gekeken naar:

o Solvabiliteit: Er wordt gekeken of het bedrijf financieel gezond is

o Liquiditeit: De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen

o Rentabiliteit: geeft inzicht in de opbrengsten van een onderneming


Budgetten

Een goed budget vaststellen heeft te maken met het stellen van prioriteiten en normen. Normen die samenhangen met de doelen van de onderneming, zetten mensen aan tot het voldoen aan de normen. Wanneer de normen afwijken van de doelen, komt er een analyse uit en een groot kostenbewustzijn. Met andere woorden, als ondernemer moet je onderscheid kunnen maken tussen kosten die samenhangen met de doelen van jouw onderneming en kosten die erbij komen kijken, maar niet samenhangen met de doelen van jouw onderneming. Tijdens het opstellen van een budgetplan kun je gebruik maken van de volgende drie methodes:

Inputbudgettering: Wanneer het eindproduct niet goed meetbaar is, zijn de middelen die nodig zijn voor het maken van het eindproduct aan een maximum gebonden. Deze situatie vind je meestal terug in non-profit organisaties.

Outputbudgettering: Wanneer het eindproduct meetbaar is, kunnen er budgetten aan gekoppeld worden.

Zero-base budgettering: Voor de meeste bedrijven geldt het budget van dit jaar als basis voor het vaststellen van budgetten voor het volgende jaar. Zero-base budgettering houdt in

dat je even teruggaat naar het begin: zo kun je alle kosten opnieuw beoordelen en kijken of deze nog wel samenhangen met het doel van jouw onderneming.


Het begrotingsproces

Tijdens het begrotingsproces wordt als eerste gekeken naar het begrote aantal producten/diensten die in een bepaalde periode geleverd worden (afzet). Hierbij moeten ook de middelen genoemd worden die nodig zijn voor deze begrote omzet. Op basis hiervan wordt er ook gekeken naar de kosten die gemaakt kunnen worden in de begrotingsperiode. Tussendoor moet er bekeken worden of de werkelijkheid samengaat met de begroting die gemaakt is. Mocht dat niet zo zijn, dan moet het budgetplan bijgesteld worden. Er zijn verschillende soorten begrotingen, iedere begroting heeft een eigen functie bij de financiële sturing van een bedrijf.

- Investeringsbegroting

- Financieringsplan

- Exploitatiebegroting

- Liquiditeitsprognose

- Balansprognose


Investeringsbegroting

Bij een investeringsbegroting wordt er gekeken naar de investeringen die in het komende jaar of jaren nodig zijn. Vervolgens worden deze tegen elkaar afgewogen. Investeringen moeten gefinancierd worden. Hoe dit gebeurt, wordt duidelijk aangegeven in het financieringsplan en de liquiditeitsprognoses. De investeringen leiden tot afschrijvingen, die verwerkt worden in een exploitatiebegroting. Afschrijvingen vinden plaats vanaf de eerste dag van de aankoop. Investeringen hebben tevens invloed op de balansprognose.


Financieringsplan

In een financieringsplan wordt aangegeven op welke manier de investeringen gefinancierd worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen financiering met eigen vermogen of door middel van kort/lang vreemd vermogen. Er wordt ook aangegeven wat de financieringslasten zijn, die samenhangen met de financieringsvorm waar wij voor kiezen.


Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting wordt opgesteld om toekomstige winstgevendheid van bestaande en nieuwe activiteiten te berekenen. Deze begroting geeft aan hoe wij verwachten dat de winst- en verliesrekening eruit zal komen te zien. Hier kun je per saldo zien in welke mate wij winst of verlies verwachten. De opbouw lijkt op de opbouw van een winst- en verliesrekening, maar een exploitatiebegroting is gebaseerd op de volgende gegevens:

- Exploitatiecijfers van het voorgaande jaar.

- Winstverwachtingen of noodzakelijke winst.

- Omzetverwachtingen per productgroep en de noodzakelijke afzet daarvan, de keuze van verkopers en strategische keuzes zijn belangrijk.

- Regelingen van inkoopkortingen of inspelen op prijsverhogingen.

- Zero-base budgetgedachte: zijn de kosten echt noodzakelijk?

- Noodzakelijke investeringen: Hier hoort de investeringsbegroting bij en de afschrijvingen.

- Financieringskosten: Deze kosten hangen aan de ene kant af van de financieringsbehoefte en worden bepaald door de liquiditeits- en balansprognoses en aan de andere kant hangt het af van de hoogte van de rente. Hierdoor kies je eerder voor nadelige verwachtingen dan voor voordelige verwachtingen.


Liquiditeitsprognose

De liquiditeitsprognose is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Door middel van dit overzicht kan bekeken worden of het bedrijf voldoende geld bezit om alle betalingsverplichtingen van het bedrijf na te komen. Een liquiditeitsbegroting is ook belangrijk wanneer je geld wil lenen bij de bank. Bij een sterke schommeling van de inkomsten en uitgaven moet de prognose per kwartaal, of soms zelfs maandelijks, opgesteld worden. De liquiditeitsprognose wordt opgesteld door middel van de investeringsbegroting, de exploitatiebegroting en gegevens die uit de bedrijfsvoering naar voren komen, zoals de opname en het aflossen van leningen, kapitaalstortingen, winstuitkeringen en belastingbetalingen.

Verschil tussen opbrengsten, inkomsten, uitgaven en kosten

Bij het opstellen van een liquiditeitsprognose moet je inzicht hebben in de betalingstermijnen van debiteuren en crediteuren. De crediteurentermijn heeft het bedrijf min of meer zelf in de hand. Helaas geldt dit niet voor de betalingstermijn van debiteuren, want de betalingstermijn van debiteuren wordt geschat op basis van de ervaring van voorgaande jaren of door een afspraak die gemaakt is tussen het bedrijf en de klanten. Deze afspraak is zeer belangrijk. Wanneer jouw debiteuren bij jou inkopen doen, betekent dit een opbrengst voor jouw bedrijf. Helaas is die opbrengst nog geen geld, want de betaling heeft nog niet plaatsgevonden. Wanneer de betaling pas binnenkomt op jouw rekening, dan pas heb je inkomsten. Dit komt doordat het geld op dat moment binnen is en jij daarmee jouw uitgaven kan betalen. Bepaalde kosten zijn geen uitgaven, zoals de afschrijvingskosten van een auto of gebouw, dat komt doordat je dat geld aan niemand hoeft te betalen.


Opstellen van liquiditeitsprognose

Het opstellen van een liquiditeitsbegroting doe je door de belangrijkste aspecten samen te voegen. Het is onverstandig om een liquiditeitsprognose samen te stellen op basis van losse gegevens. Om een goede liquiditeitsprognose samen te stellen, kun je ook gebruik maken van de volgende stappen.

- Een investeringsbegroting samenstellen,

- Nagaan wanneer de grote uitgaven plaatsvinden,

- Een exploitatiebegroting samenstellen,

- Nagaan in welke maand welke inkomsten en uitgaven te verwachten zijn,

- Het beginsaldo van het rekening-courantkrediet per 1 januari overnemen,

- Nagaan of er een extra lening nodig is, zo ja wanneer, en vervolgens nagaan wanneer die gelden ontvangen worden,

- Nagaan in welke maand de aflossingen van de lopende leningen plaats zullen vinden,

- Ontvangsten per maand optellen,

- Uitgaven per maand optellen,

- Saldo van ontvangsten en uitgaven berekenen,

- Saldo ontvangen en uitgaven optellen bij beginsaldo rekening-courantkrediet. Eventueel extra lening hierbij optellen en aflossing uitrekenen.

Wanneer deze stappen gezet zijn, volgt de prognose van het eindsaldo van het rekening-courantkrediet. Het eindsaldo van de eind van de periode vormt het beginsaldo van de volgende periode.

Eindsaldo bank

Door het eindsaldo van de bank te vergelijken met de kredieten, kunnen we per maand inzien of er sprake zou zijn van een overschot of een tekort. Het eindsaldo van de bank vormt het beginsaldo van de volgende maand.


Balansprognose

Bij een balansprognose wordt er een nieuwe balans berekend. Een balansprognose wordt samengesteld op basis van:

- Meeste recente balans

- Verwachte investeringen

- Verwachte exploitatieresultaten

- Lopende aflossingsverplichtingen

- Overige aspecten, zoals debiteuren- en crediteurentermijnen


Samenhang tussen de begrotingen.

Onthoud goed! Wanner je een verandering aanbrengt in één van de begrotingen, heeft dit ook gelijk invloed op de andere begrotingen. Om jou meer informatie te geven over de samenhang tussen de begrippen, heb ik dit schema gemaakt.

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page